ליסין 15, תל אביב

תמ"א38/2, הריסה ובניה
רובע 4, מחוץ לאזור ההכרזה

שטח המגרש:  735 מ"ר

מספר יח"ד: 22
סטטוס: הגשת בקשה להיתר